Privacybeleid

EnglishEspañolEn français | DeutschItaliano | NEDERLANDS  PortuguêsPolski日本語汉语SvenskaTürkçePусскийRomână

 

Laatst bijgewerkt op 20 april 2020

Uw persoonlijke gegevens worden door Random Salad Games LLC en alle aangesloten partijen (“het Bedrijf”, “ons” of “we”), verzameld, opgeslagen en gebruikt met het doel om de producten, mobiele applicaties, services en websites van het Bedrijf (samen “Services”) te kunnen aanbieden en ontwikkelen in overeenstemming met dit privacybeleid (“Privacybeleid”). Voor informatie en bij eventuele vragen over het Privacybeleid neemt u contact met ons op via  support@randomsaladgames.com.

We hebben een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld om te voldoen aan onze verplichtingen volgens de Europese wet op de gegevensbescherming.  U kunt contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via support@randomsaladgames.com of per mail via bovenstaande gegevens.

Alle Services die door het Bedrijf worden geleverd, vallen onder dit Privacybeleid. Door een Service te ontvangen of gebruiken, stemt u in met de verwerking, het gebruik en de verstrekking van uw gegevens. U moet de Services niet installeren of gebruiken, als u het niet eens bent met dit Privacybeleid.

Het Bedrijf behoudt zich het recht voor dit Privacybeleid te allen tijde zonder kennisgeving vooraf aan te passen. Aanhoudend gebruik van de Services geeft aan dat u instemt met de wijzigingen van dit Privacybeleid.

Gegevensverzameling

De gegevens (”Gebruiksgegevens”) die wij verzamelen, kunnen bestaan uit maar zijn niet beperkt tot: e-mailadressen, apparaat-id’s, IP-adressen, gebruikersnamen, wachtwoorden en in-game-gebruiksgegevens. Het Bedrijf kan uw gegevens aanvullen met gegevens van derden ten aanzien van demografische, advertentie-, markt- en andere analytische enquêtes of services.

Uw persoonlijke gegevens kunnen door een Service verzameld worden in onder andere de volgende situaties:

 1. Door gebruik te maken van de mobiele of desktop-apps van het Bedrijf of onze websites te bezoeken.
 2. Via registratie voor een account van Services, competities en speciale evenementen.
 3. Door een Service te ontvangen via een profiel van derden, zoals sociale netwerksites of gamingservices.
 4. Door u aan te melden voor nieuwsbrieven.
 5. Door een product of service te kopen via een app of andere Service.
 6. Door technische ondersteuning via onze website aan te vragen of rechtstreeks via een e-mail naar  support@randomsaladgames.com  of via een e-mail naar een medewerker of deelnemer van het Bedrijf.
 7. Of op een andere manier door gebruik te maken van de Services van het Bedrijf waarbij persoonlijke gegevens voor gebruik en/of deelname vereist zijn.

Het Bedrijf en haar partners verzamelen ook gegevens om algemene informatie over het productgebruik te evalueren, zoals het aantal bezoekers naar onze sites en services en welke pagina’s van een site of service het meest bezocht worden. Het Bedrijf gebruikt deze gegevens tevens om contextrelevante advertenties te bieden zodat gebruikers niet steeds dezelfde advertenties te zien krijgen. Daarnaast kunnen gebruikers hun ervaringen op de site of service personaliseren (bijvoorbeeld door de voortgang of het puntentotaal van een game op te slaan). Het Bedrijf en haar partners kunnen cookies, pixels en identificaties over hardware, besturingssystemen en software gebruiken om de prestaties van advertentie- en gamegebruik te kunnen beheren en meten.

Juridische basis voor de verwerking van Persoonsgegevens onder de Algemene verordening persoonsgegevens (AVG)

Als u inwoner bent van de Europese Economische Ruimte (EER) hangt de juridische basis van, Het Bedrijf voor de verzameling en het gebruik van de persoonsgegevens zoals beschreven in dit Privacybeleid af van de Persoonsgegevens die wij verzamelen en de specifieke context waarin wij ze verzamelen.

Het Bedrijf kan uw Persoonsgegevens gebruiken omdat:

 • Wij een contract moeten afsluiten met u
 • U ons de toestemming hebt gegeven
 • De verwerking in ons legitiem belang is en niet wordt opgeheven door uw rechten
 • In naleving van de wet

Uw rechten inzake gegevensbescherming onder de Algemene verordening persoonsgegevens (AVG)

Als u inwoner bent van de Europese Economische Ruimte (EER) hebt u bepaalde rechten op het gebied van gegevensbescherming. Het Bedrijf streeft er naar redelijke maatregelen te nemen om u de mogelijkheid te bieden het gebruik van uw Persoonsgegevens te corrigeren, te wijzigen, te verwijderen of te beperken.

Als u wilt weten welke Persoonsgegevens wij van u bezitten en als u wenst te worden verwijderd uit onze systemen kunt u contact opnemen met ons.

In bepaalde omstandigheden hebt u de volgende rechten op het gebied van gegevensbescherming:

Het recht van toegang, bijwerking of verwijdering van de informatie die wij van u bezitten. Waar mogelijk hebt u toegang tot uw Persoonsgegevens en kunt u ze bijwerken of de verwijdering rechtstreeks in uw accountinstellingen aanvragen. Als u deze acties niet zelf kunt uitvoeren, kunt u contact opnemen met ons om u te helpen.

Het recht op correctie. U hebt het recht uw informatie te laten corrigeren als die informatie onnauwkeurig of onvolledig is.

Het recht om bezwaar te maken. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens.

Het recht op beperking. U hebt het recht te vragen dat wij de verwerking van uw Persoonsgegevens beperken.

Het recht op gegevensportabiliteit. U hebt het recht een kopie te ontvangen van de informatie die wij van u bezitten in een gestructureerd, machinaal leesbaar en algemeen gebruikt formaat.

Het recht uw toestemming in te trekken. U hebt ook het recht uw toestemming op elk moment in te trekken waar Het Bedrijf uw persoonsgegevens verwerkt op basis van uw toestemming.

Denk eraan dat wij u kunnen vragen uw identiteit te verifiëren voor wij ingaan op dergelijke aanvragen.

U hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens met betrekking tot onze verzameling en gebruik van uw Persoonsgegevens. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw lokale Autoriteit Persoonsgegevens in de Europese Economische Ruimte (EER).

Het bedrijf maakt deel uit van het IAB Europe Transparency & Consent Framework en voldoet aan de specificaties en beleidsregels daarvan. We gebruiken het instemmingsbeheerplatform met het identificatienummer 291.

Bewaring en beveiliging van gegevens

Het Bedrijf bewaart de verzamelde gegevens zolang als deze nodig zijn om aan de doelstellingen van het Privacybeleid te voldoen, tenzij een langere bewaartijd wettelijk vereist of toegestaan is. Als de gegevens niet langer nodig zijn, zal het Bedrijf alle bovengenoemde gegevens die het bezit binnen een redelijke termijn mogelijk verwijderen. De juistheid van de persoonlijke gegevens worden niet door het Bedrijf gecontroleerd.

Let wel dat sommige gegevens mogelijk langer worden bewaard in verband met het oplossen van geschillen, het steunen van financiële en juridische audits, het handhaven van gebruiksovereenkomsten van het Bedrijf en het naleven van technische en wettelijke richtlijnen in verband met de beveiliging, integriteit en werking van Services.

Het Bedrijf hanteert de algemeen aanvaarde industrienormen en handhaaft redelijke veiligheidsmaatregelen om te proberen de beveiliging, integriteit en privacy van de informatie die het Bedrijf in bezit heeft, te waarborgen.

Advertenties

Het Bedrijf kan adserving-technologieën van derden toepassen die bepaalde methoden gebruiken om aanvullende informatie te verzamelen. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor de verzamelde, niet-identificeerbare gegevens te gebruiken en openbaren voor de reclamedoeleinden van het Bedrijf of de partners en aannemers van het Bedrijf.

Het Bedrijf of de derden die de adserving-technologie uitvoeren, kunnen demografische en geolocatiegegevens, plus informatie van uw hardware of apparatuur gebruiken om te waarborgen dat de Service relevante advertenties aanbiedt. Het Bedrijf of derden kunnen voor deze doeleinden gegevens verzamelen en gebruiken, inclusief maar niet beperkt tot informatie over IP-adressen, MAC-adressen, apparaat-id’s, geïnstalleerde software, model en merk van de hardware, het besturingssysteem, weergave- en taalinstellingen op de apparatuur, browserinformatie, unieke identificaties in browsercookies en Flash-cookies, HTML5-opslag, online gebruik en in-app-gebruik.

Deze gegevens kunnen gebruikt en bekendgemaakt worden in overeenstemming met dit Privacybeleid en het privacybeleid van het bedrijf dat de adserving-technologie levert. Het Bedrijf heeft geen directe controle over de inhoud van de in-game-advertenties van deze derden. Het Bedrijf doet geen beweringen en toezeggingen over de juistheid of geschiktheid van de inhoud of berichten in voornoemde advertenties en heeft geen direct belang bij de producten of services die geadverteerd worden.

Eventuele bedenkingen over de inhoud van een in-game-advertentie kunnen via e-mail aan ons gerapporteerd worden:  support@randomsaladgames.com. We nemen alle redelijke maatregelen om de betreffende derde adverteerders op de hoogte te stellen van uw bedenkingen, maar kunnen geen beweringen en toezeggingen doen over de verwijdering van gerapporteerde advertenties.

Algemene voorwaarden van derden

Het Bedrijf kan gebruikmaken van derden om persoonlijke gegevens namens en in overeenstemming met de instructies van het Bedrijf te verzamelen en verwerken. Het Bedrijf is niet aansprakelijk voor de handelingen of tekortkomingen van deze derden, tenzij dit wettelijk verplicht is.

Let wel dat uw ontvangst en gebruik van de Services onderhevig kan zijn aan de algemene voorwaarden van derden, en dat het Bedrijf niet aansprakelijk is voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens door deze derden.

Bepaalde Services die het Bedrijf aanbiedt, inclusief maar niet beperkt tot multiplayer gaming, sociaal-netwerken en hoge-scoreregistratie, kunnen gebruikmaken van services van derden om verificatie voor de Service te bieden. In verband daarmee kunnen bepaalde identificeerbare gebruikers- en/of deelnemersgegevens automatisch met het Bedrijf worden uitgewisseld.

Het Bedrijf kan persoonlijke gegevens aan derden bekend maken in verband met een bedrijfsfusie, consolidatie, herstructurering, financiële audit, de verkoop van in overwegende mate alle aandelen en/of activa van het Bedrijf of andere bedrijfswijziging, inclusief zonder beperking tijdens geboden due-diligenceprocessen. Dit Privacybeleid blijft echter op dergelijke persoonlijke gegevens van toepassing.

Let wel dat partners van het Bedrijf mogelijk hun eigen beleidsregels hanteren in verband met volgtechnologieën voor analyse- en adserving-doeleinden. Hoewel het Bedrijf eist dat deelnemende bedrijven het privacybeleid van het Bedrijf naleven voordat deze bedrijven onze sites en services kunnen openen, heeft het Bedrijf in feite geen controle over de verzameling en het gebruik van gegevens door derden.

Beleid ten aanzien van kinderen

Het Bedrijf verzamelt niet doelbewust persoonlijke gegevens van kinderen jonger dan 13 jaar en onze Services zijn niet expliciet gericht op kinderen jonger dan 13 jaar. Als het Bedrijf ontdekt dat het Bedrijf onbedoeld persoonlijke gegevens van kinderen jonger dan 13 jaar heeft verzameld, zal het Bedrijf alle redelijke maatregelen nemen om dergelijke gegevens uit de administratie van het Bedrijf te verwijderen.

Het Bedrijf beseft dat het noodzakelijk is extra privacybescherming voor kinderen te bieden. Daarom zijn functies en services zoals gerichte advertenties, plug-ins van sociale netwerken en het verzamelen van gegevens die tot doel hebben gebruikersprofielen te maken, niet beschikbaar voor gebruikers jonger dan 13 jaar. Het Bedrijf staat ook niet toe dat onze derde partners die zich met dergelijke praktijken bezighouden, persoonlijke gegevens van gebruikers jonger dan 13 jaar verzamelen.

Het Bedrijf en haar partners verzamelen niet-identificeerbare gegevens van alle gebruikers, inclusief kinderen. Zo worden bijvoorbeeld geolocatiegegevens op basis van IP-adressen verzameld om te zorgen dat het product, de service of functies de toepasselijke wetgeving van een bepaald land naleven en dat de betreffende taal wordt gebruikt.