Polityka prywatności

EnglishEspañolEn français | DeutschItalianoNederlandsPortuguês | POLSKI  日本語汉语SvenskaTürkçePусскийRomână

 

Data ostatniej aktualizacji 20 kwietnia 2020 r.

Random Salad Games LLC, włącznie z podmiotami stowarzyszonymi (“Spółka”, “nas”, czy “my”), zbiera, przechowuje i wykorzystuje Państwa dane osobowe, w związku z produktami Spółki, aby móc zapewniać i rozwijać produkty Firmy, aplikacje mobilne, usługi i witryny (łącznie określane mianem “Usługi”) czyni to zgodnie z niniejszą polityką prywatności (“Polityka Prywatności”). Chcąc zadać pytanie lub przekazać informacje dotyczące niniejszej Polityki Prywatności prosimy skontaktować się z nami wysyłając e-mail pod adres  support@randomsaladgames.com.

Aby spełnić wymogi prawa UE dot. ochrony danych, powołaliśmy Inspektora ochrony danych.  Z naszym Inspektorem ochrony danych można skontaktować się e-mailowo: support@randomsaladgames.com lub drogą pocztową na poniższy adres.

Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do wszystkich Usług świadczonych przez Spółkę. Korzystając z Usług lub uzyskując do nich dostęp godzą się Państwo na przetwarzanie i ujawnianie ich danych. Jeśli nie godzą się Państwo z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności prosimy nie instalować Usług i nie korzystać z nich.

Spółka zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszej Polityce Prywatności w dowolnej chwili i bez wcześniejszego zawiadomienia. Kontynuacja korzystania z Usług po takich zmianach będzie równoznaczna z wyrażeniem zgody na nowe brzmienie niniejszej Polityki Prywatności.

Zbieranie danych

Zbierane przez nas dane mogą obejmować m.in. adresy e-mail, ID urządzenia, adresy IP, loginy, hasła oraz informacje o korzystaniu z gry. Spółka może uzupełnić Państwa dane, danymi otrzymanymi od osób trzecich, w związku z badaniami demograficznymi, reklamy, marketingowymi i oraz innymi badaniami i usługami.

Państwa dane mogą być zbierane w związku z Usługami, m.in. w następujących sytuacjach:

  1. Korzystanie z aplikacji mobilnej lub desktopowej Spółki lub wejście na naszą witrynę.
  2. Rejestracja konta na potrzeby Usług, konkursów i wydarzeń specjalnych.
  3. Korzystanie z Usług przy pomocy konta trzeciej strony, jak np. witryna społecznościowa lub portal gier.
  4. Subskrypcja newsletterów.
  5. Zakup produktów lub usług w obrębie aplikacji lub Usługi.
  6. Zwrócenie się o pomoc techniczną przez naszą witrynę lub bezpośrednio poprzez wysłanie e-maila pod adres  support@randomsaladgames.com  lub inny e-mail kontakt mailowy z pracownikiem lub członkiem Spółki.
  7. W innych przypadkach, poprzez korzystanie z Usług Spółki, w przypadku których przekazanie danych osobowych jest wymagane do korzystania i/lub udziału.

Spółka i jej partnerzy zbierają także dane celem oceny ogólnych informacji o wykorzystaniu produktów, jak np. liczba osób odwiedzających naszą witrynę i usługi, a także które części witryny lub usług cieszą się największą popularnością. Spółka wykorzystuje te dane także do oferowania reklam adekwatnych do kontekstu, zapobiegania temu by użytkownik oglądał w kółko tę samą reklamę i pozwolenia użytkownikom na personalizację wrażeń z używania witryny lu usługi (np. celem zapisania postępów użytkownika w grze lub najlepszych wyników). Spółka i jej partnerzy mogą korzystać także z technik identyfikacji wykorzystujących pliki cookie, piksele czy sprzęt, identyfikatorów opartych na systemie operacyjnym i programistycznych, celem pomiaru efektywności reklamy i wykorzystania gry, a także zarządzania nimi.

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych zgodnie z General Data Protection Regulation (GDPR)

Jeśli jesteś mieszkańcem European Economic Area (EEA) lub United Kingdom, podstawa prawna Firmy do gromadzenia i wykorzystywania informacji osobowych opisanych w Polityce prywatności zależy od rodzaju gromadzonych Danych osobowych i określonego kontekstu gromadzenia tych danych.

Firma lub strona trzecia świadcząca usługi w imieniu Firmy może gromadzić i/lub przetwarzać twoje Dane osobowe, ponieważ:
• Firma musi realizować zawartą z tobą umowę
• Udzieliłeś lub udzieliłaś Firmie lub jednej ze stron trzecich świadczących usługi w imieniu Firmy zgody na to zgodnie z obowiązującym prawem
• Przetwarzanie danych jest w uzasadnionym interesie Firmy z wyjątkiem sytuacji, kiedy nadrzędny charakter ma twój interes ochrony danych lub interes podstawowych praw i wolności.
• Firma musi przestrzegać prawa

Twoje Prawa w zakresie ochrony danych na mocy General Data Protection Regulation (GDPR)

Jeśli jesteś mieszkańcem European Economic Area (EEA) or the United Kingdom, masz określone prawa w zakresie ochrony danych. Firma podejmuje wszelkie odpowiednie kroki, aby umożliwić ci korektę, zmianę, usunięcie lub ograniczenie wykorzystywania twoich Danych osobowych.

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jakie Dane osobowe przechowuje o tobie Firma lub jeśli chcesz by zostały one usunięte z systemów Firmy, skontaktuj się z nami.

W określonych okolicznościach masz następujące prawa w zakresie ochrony danych osobowych:

Prawo dostępu, korekty, aktualizacji lub usunięcia posiadanych przez nas informacji na twój temat. Jeśli to tylko możliwe, możesz uzyskać dostęp do swoich Danych osobowych, zaktualizować je lub poprosić o ich usunięcie bezpośrednio w sekcji ustawień swojego konta. Jeśli nie nie możesz tego zrobić sam(a), skontaktuj się z nami, aby uzyskać pomoc.

Prawo do sprostowania. Masz prawo do sprostowania swoich danych, jeśli są one niedokładne lub niepełne.

Prawo do sprzeciwu. Masz prawo nie zgodzić się na przetwarzanie Twoich Danych osobowych przez Firmę.

Prawo do ograniczenia. Masz prawo zażądać od Firmy ograniczenia przetwarzania twoich informacji osobowych.

Prawo do przenoszalności danych. Masz prawo do uzyskania kopii informacji, które Firma posiada na twój temat w zorganizowanym i powszechnie stosowanym formacie elektronicznym.

Prawo do wycofania zgody. Masz również prawo do cofnięcia swojej zgody, za każdym razem, gdy Firma powołuje się na twoją zgodę na przetwarzanie informacji osobowych.

Pamiętaj, że Firma może poprosić o weryfikację tożsamości zanim odpowie na taką prośbę.

Masz prawo wnieść skargę do Organu ochrony danych odnośnie gromadzenia i wykorzystywania twoich Danych osobowych przez Firmę. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym organem ochrony danych w European Economic Area (EEA) lub United Kingdom.

Firma uczestniczy w IAB Europe Transparency & Consent Framework i stosuje się do ich specyfikacji i polityk. Korzystamy z platformy do zarządzania zgodami użytkowników o numerze identyfikacyjnym 291.

Przechowywanie i bezpieczeństwo danych

Spółka przechowuje zebrane dane przez okres konieczny do realizacji celów wskazanych w Polityce Prywatności, chyba że prawo zezwala lub wymaga dłuższego okresu. Kiedy dane nie są już potrzebne Spółka może usunąć wymienione powyżej dane w rozsądnym czasie. Spółka nie weryfikuje prawidłowości danych osobowych.

Prosimy pamiętać, że niektóre dane mogą być przechowane dłużej jeśli będzie to konieczne ze względu na rozwiązywanie sporów, pomoc w audytach finansowych i prawnych, egzekwowanie umowy Spółki z użytkownikami oraz przestrzeganie technicznych i prawnych wymogów dotyczących bezpieczeństwa, integralności i świadczenia Usług.

Spółka przestrzega generalnie przyjętych norm branżowych i utrzymuje rozsądne zabezpieczenia celem zapewnienia bezpieczeństwa, integralności i poufności posiadanych przez Spółkę informacji.

Reklamy

Spółka może wykorzystywać, oferowaną przez osobę trzecią, technologię prezentacji reklam, która wykorzystuje pewne sposoby pobierania dodatkowych informacji. Spółka zastrzega sobie prawo do wykorzystywania i zbierani danych nieosobowych dla celów reklamy emitowanej przez Spółkę lub jej partnerów bądź podwykonawców.

Spółka lub osoba trzecia obsługująca technologię prezentacji reklam może wykorzystywać informacje związane z demografią i geolokalizacją, a także informacje zarejestrowane z urządzenia użytkownika, aby zapewnić iż reklamy prezentowane w Usługach będą użyteczne. Spółka i osoby trzecie mogą zbierać i wykorzystywać do takich celów dane, obejmujące m.in. adresy IP, adresy MAC, identyfikatory urządzeń, nazwy zainstalowanych programów, markę i model urządzenia, informacje o systemie operacyjnym, dane wyświetlacza i ustawiony język urządzenia. dane przeglądarki, unikalne identyfikatory zawarte w plikach cookie przeglądarki, pliki cookie w technologii Flash, lokalnie przechowywane pliki HTML5, informacje o wykorzystaniu Internetu oraz informacje o wewnętrznym działaniu aplikacji.

Dane te mogą być wykorzystywane i ujawniane zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności i polityką prywatności firmy zapewniającej technologię przedstawiania reklam. Spółka nie sprawuje bezpośredniej kontroli nad treścią prezentowanych w trakcie gry reklam generowanych przez dostawców będących osobami trzecimi. Spółka nie przedstawia żadnych roszczeń ani nie składa obietnic co do prawidłowości i stosowności informacji prezentowanych w owych reklamach, a także nie ma żadnych bezpośrednich powiązań z reklamowanymi produktami czy usługami.

Wszelkie zastrzeżenia co do treści reklam prezentowanych podczas gry można zgłaszać wysyłając e-mail pod adres  support@randomsaladgames.com. Podejmiemy rozsądne kroki celem powiadomienia o Państwa zastrzeżeniach reklamodawców będących osobami trzecimi, nie możemy jednak zgłosić żadnych roszczeń, ani obiecać, że zgłoszone reklamy zostaną usunięte.

Regulamin Osoby Trzeciej

Spółka może korzystać z pomocy osób trzecich celem zbierania i przetwarzania danych osobowych w imieniu Spółki i zgodnie z jej wytycznymi. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniedbania tych osób trzecich, z wyjątkiem sytuacji gdy jest to nakazane z mocy prawa.

Prosimy pamiętać, że Państwa dostęp do Usług może podlegać regulaminowi podmiotu będącego osobą trzecią, zaś Spółka nie ponosi odpowiedzialności za to jak takie osoby trzecie wykorzystują Państwa dane.

Niektóre z usług, jakie może oferować Spółka obejmują m.in. gry rozgrywane równocześnie przez kilku graczy i serwisy społecznościowe, a rejestracja najlepszych wyników może korzystać z usług zapewnionych przez osoby trzecie, celem uwierzytelnienia w Usługach. W związku z takim wykorzystaniem, niektóre dane pozwalające na identyfikację użytkownika i/lub dane członkostwa mogą być automatycznie przesyłane ze Spółki i do niej.

Spółka może ujawniać Państwa dane osobowe osobom trzecim w związku z fuzją, konsolidacją, restrukturyzacją, audytem finansowym, sprzedażą zasadniczo wszystkich akcji i/lub aktywów Spółki lub inną zmianą w strukturze korporacyjnej, m.in. w ramach procesu należytej staranności jednak pod warunkiem, że dane takie nadal będą podlegać postanowieniom niniejszej Polityki Prywatności.

Prosimy pamiętać, że partnerzy Spółki mogą mieć własne polityki dotyczące technologii śledzenia użytkowników na potrzeby analizy i prezentacji reklam. O ile Spółka wymaga by uczestniczące firmy postępowały zgodnie z polityką prywatnością Spółki zanim Spółka pozwoli im na dostęp do naszej witryny i usług, to jednak Spółka nie prowadzi faktycznej kontroli ich zbierania i wykorzystywania danych.

Polityka ochrony dzieci

Spółka nie zbiera świadomie danych osobowych dzieci poniżej 13 roku życia, ani nie kieruje wyraźnie swych Usług do dzieci poniżej 13 roku życia. Jeżeli do wiadomości Spółki dojdzie, że nieświadomie zbierała dane od dzieci poniżej 13 roku życia, wówczas podejmie rozsądne kroki na rzecz niezwłocznego usunięcia takich danych z baz Spółki.

Spółka rozumie potrzebę zapewnienia dzieciom dodatkowej ochrony prywatności. Z tego względu takie funkcje i usługi, jak reklamy ukierowane, wtyczki społecznościowe i zbieranie danych na potrzeby tworzenia profilu użytkownika są niedostępne dla osób poniżej 13 roku życia. Co więcej Spółka nie pozwala naszym partnerom będącym osobami trzecimi angażować się w takie praktyki celem dostępu do pozwalających na identyfikację danych użytkowników poniżej 13 roku życia.

Spółka i jej partnerzy zbierają dane niepozwalające na identyfikację od wszystkich użytkowników, z dziećmi włącznie. Obejmuje to np. zbieranie danych geolokalizacyjnych, w oparciu o adres IP celem zapewnienia, że produkt, usługa lub funkcja świadczone użytkownikowi są zgodne z krajowym prawem i podane we właściwym języku.