Integritetspolicy

EnglishEspañol | En françaisDeutsch | ItalianoNederlandsPortuguêsPolski日本語汉语SVENSKA Türkçe | PусскийRomână

 

Senast uppdaterad 20 april 2020

Random Salad Games LLC och dess dotterbolag (“Bolaget”, “oss” eller “vi”) samlar in, lagrar och använder din personliga information i samband med och i syfte att kunna tillhandahålla och utveckla Bolagets produkter, mobila applikationer, tjänster och hemsidor (sammantaget “Tjänster”) i enlighet med denna integritetspolicy (“Integritetspolicy”). Vid frågor om eller för mer information om Integritetspolicyn vänligen kontakta oss via  support@randomsaladgames.com.

För att efterleva våra skyldigheter under EU:s dataskyddslagstiftning har vi utsett ett dataskyddsombud.  Vårt dataskyddsombud kan kontaktas på support@randomsaladgames.com eller via post på adressen ovan.

Alla Tjänster som tillhandahålls av Bolaget täcks av denna Integritetspolicy. Genom att använda eller ha åtkomst till en Tjänst ger du medgivande till att din data processas, används och delas. Vänligen installera eller använd inte Tjänsterna om du inte godkänner denna Integritetspolicy.

Bolaget förbehåller sig rätten att ändra denna Integritetspolicy när som helst utan förvarning. Genom att fortsätta använda tjänsterna uttrycker du din acceptans av ändringarna i denna Integritetspolicy.

Informationsinsamling

Den information (“personlig information”) vi samlar in kan inkludera, men begränsas inte till: e-postadresser, enhets-ID:s, IP-adresser, användarnamn, lösenord och användningsinformation i spel. Bolaget kan komplettera din information med information som fås från tredje part gällande demografi, annonsering, marknad och andra analys- och undersökningstjänster.

Tillfällen då din personliga information kan samlas in av en Tjänst inkluderar, men begränsas inte till:

  1. Användning av Bolagets appar för mobiltelefoner eller datorer, eller vid besök av våra webbtjänster.
  2. Registrering av konton i Tjänster, tävlingar och speciella evenemang.
  3. Åtkomst av Tjänster via ett tredjeparts-ID, såsom en tjänst för sociala nätverk eller speltjänster.
  4. Prenumeration på nyhetsbrev.
  5. Inköp av en produkt eller en tjänst inuti en app eller annan Tjänst.
  6. Begäran om teknisk support genom vår webbtjänst eller direkt via e-post till  support@randomsaladgames.com  eller annan e-postadress skickad till en medarbetare i Bolaget.
  7. På annat sätt vid användning av Bolagets Tjänster där personlig information krävs för användande och/eller deltagande.

Bolaget och dess samarbetspartners samlar också in information för att mäta den generella användningen av produkterna, såsom antalet besökare till våra hemsidor och tjänster samt vilka delar av en sajt eller tjänst som är populärast. Bolaget använder även denna information för att tillhandahålla innehållsrelevant annonsering till användare, för att förhindra att användare får se samma annons upprepade gånger och för att ge användare möjlighet att personalisera sin upplevelse på sajten eller tjänsten (till exempel, att spara toppresultat eller hur långt en användare har kommit i ett spel). Bolaget och dess samarbetspartners kan också använda cookies, pixlar, hårdvarubaserad identifiering, operativsystemsbaserad identifering och programvarubaserad identifiering för att hantera och mäta prestanda av annonsering och spelanvändning.

Rättslig grund för personuppgiftsbehandling enligt Dataskyddsförordningen (GDPR)

Om du bor inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Storbritannien är Företagets rättsliga grund för att samla in och använda personuppgifter, som de beskrivs i denna Integritetspolicy, beroende av vilka personuppgifter som samlas in och det specifika sammanhang i vilket insamlingen görs.

Företaget, eller en av dess tredje parts tjänsteleverantörer som agerar på Företagets uppdrag, kan samla in och/eller behandla dina personuppgifter eftersom:
• det behöver fullfölja ett avtal ingånget med dig
• du har gett det, eller en av dess tredje parts tjänsteleverantörer, ditt samtycke att göra det i enlighet med tillämpbara lagar
• behandlingen är i företagets berättigade intresse, dock inte i de fall där skydd av personuppgifter eller grundläggande rättigheter eller friheter väger tyngre än sådana intressen
• på grund av rättslig förpliktelse.

Dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR)

Om du bor inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Storbritannien har du vissa dataskyddsrättigheter. Företaget kommer att vidta rimliga åtgärder för att låta dig rätta, komplettera, radera eller begränsa användandet av dina personuppgifter.

Om du vill få information om vilka personuppgifter som Företaget har om dig och om du vill bli borttagen från dess system ber vi dig kontakta oss.

I vissa fall har du följande dataskyddsrättigheter:

Rätt till tillgång, uppdatering eller radering av den information vi har om dig. När så har gjorts möjligt kan du få tillgång till, uppdatera eller begära radering av dina Personuppgifter direkt inifrån dina kontoinställningar. Om du inte kan utföra dessa åtgärder själv ber vi dig kontakta oss för att få hjälp.

Rätt till rättelse. Du har rätt att få din information rättad om informationen är felaktig eller ofullständig.

Rätt att göra invändningar. Du har rätt att invända mot Företagets behandling av dina personuppgifter.

Rätt till begränsning av behandling. Du har rätt att kräva att Företaget begränsar behandlingen av dina personuppgifter.

Rätt till dataportabilitet. Du har rätt att få en kopia av den information som Företaget har om dig i ett format som är strukturerat, läsbart av maskiner och vanligt använt.

Rätt att återkalla samtycke. Du har även rätt att återkalla ditt samtycke när som helst då Företaget använde ditt samtycke som grund för att behandla dina personuppgifter.

Observera att Företaget kan be dig att verifiera din identitet innan sådana begäranden besvaras.

Du har rätt att lämna in ett klagomål till en dataskyddsmyndighet om Företagets insamling och användande av dina personuppgifter. För mer information, vänligen kontakta din lokala dataskyddsmyndighet inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Storbritannien.

Företaget deltar i IAB Europe Transparency & Consent Framework och följer de standarder och riktlinjer som där tas fram. Vi använder Consent Management Platform med ID-nummer 291.

Datalagring och säkerhet

Bolaget lagrar den insamlade informationen under den tid som krävs för att fullgöra de syften som anges i denna Integritetspolicy, om inte lagen kräver eller tilåter en längre lagringstid. Bolaget kan radera all den information som tidigare refererats och som det besitter inom en resonabel tid. Bolaget verifierar inte riktigheten i persondata.

Vänligen observera att viss information kan lagras länge om det krävs för att lösa tvister, bistå i finasiella och legala revisioner, uppfylla Bolagets användaravtal eller uppfylla tekniska och juridiska krav angående säkerheten, integriteten och driften av Tjänsterna.

Bolaget följer allmänt accepterade industristandarder och har vidtagit rimliga säkehetsåtgärder för att säkerställa säkerheten, integriteten och skyddet av den information som Bolaget besitter.

Annonser

Bolaget kan som tredje part anlita tekniska leverantörer av annonser, vars arbetsmetoder kan samla in ytterligare information. Bolaget förbehåller sig rätten att använda och dela insamlad, icke identifierbar data för annonssyften med Bolaget eller Bolagets partners och konsulter.

Bolaget eller de tredje parter som driver annonstjänsten kan använda demografisk information och platsinformation liksom information som loggas från din hårdvara eller enhet för att säkerställa att relevant annonsering presenteras inuti Tjänsten. Bolaget eller tredje parter kan samla in och använda information för sådana syften, information som inkluderar, men inte begränsas till, IP-adresser, MAC-adresser, enhets ID:er, namn på installerad programvara, hårdvarutillverkare och modell, information om operativsystem, enhetsinställningar för display och språk, webbläsarinformation, unik identifierare i webbläsarkakor (cookies), Flash-kakor (cookies), HTML5 lokalt minne (local storage), Internet och onlineanvändningsinformation samt in-app användningsinformation.

Denna information kan användas och delas i enlighet med denna Integritetspolicy och integritespolicyn för det företag som tillhandahåller annonstjänsten. Bolaget har ingen direkt kontroll över innehållet i de in-game-annonser som genereras av dessa tredjepartsleverantörer. Bolaget gör inga utfästelser eller löften om giltigheten i eller lämpligheten av det innehåll eller de meddelanden som visas i sagda annonser och har ingen direkt koppling till de produkter eller tjänster som utannonseras.

Alla synpunkter gällande innehållet i en in-game-annons kan rapporteras till oss via e-post till  support@randomsaladgames.com. Vi vidtar rimliga åtgärder för att göra relevanta tredjepartsannonsörer medvetna om dina synpunkter, men kan inte göra utfästelser eller löften om att de rapporterade annonserna kommer att tas bort.

Tredjepartsvillkor

Bolaget kan använda tredje part för att samla in och processa personlig information för Bolagets räkning och i enlighet med Bolagets instruktioner. Bolaget är inte ansvarigt för de handlingar eller den underlåtenhet som dessa tredje parter begår, förutom då lagen så uttryckligen kräver.

Vänligen uppmärksamma att din åtkomst till och användning av Tjänsterna kan medföra vissa villkor från tredje part och att Bolaget inte ansvarar för någon sådan tredje parts användning av din persondata.

Vissa Tjänster som Bolaget kan erbjuda, vilka inkluderar men inte är begränsade till mulitplayerspel, sociala nätverk och topplistestatistik, kan använda tredjepartstjänster för att tillhandahålla autenticering för Tjänsten. I samband med sådan användning kan viss personligt identifierbar information om användare och/eller medlem skickas automatiskt till eller från Bolaget.

Bolaget kan dela din persondata med tredje part i samband med ett företagssamgående, konsolidering, omstrukturering, finansiell revision, försäljning av väsentligen alla Bolagets aktier och/eller tillgångar eller andra företagsmässiga förändringar, inklusive och utan begränsning, under loppet av en due dilligence-process i anslutning till en sådan händelse, men med förbehållet att denna Integritetspolicy ska fortsätta att reglera sådan persondata.

Vänligen notera att Bolagets partners kan ha sina egna policies avseende spårningsteknologier gällande användaranalys och annonsleveranser. Även om Bolaget ställer som krav att deltagande företag godkänner och uppfyller Bolagets integritetspolicy innan Bolaget tillåter dessa företag att få tillgång till våra anläggningar och tjänster så kan inte Bolaget kontrollera hur tredje parter samlar in och använder information.

Barnpolicy

Bolaget samlar inte medvetet in persondata från barn som är under 13 år gamla, inte heller är våra Tjänster uttryckligen riktade mot barn som är under 13 år gamla. Om Bolaget får kännedom om att Bolaget oavsiktligt har samlat in personlig information från barn som är under 13 år gamla kommer Bolaget att vidta rimliga åtgärder för att utan dröjsmål radera sådan personlig information från Bolagets register.

Bolaget är medvetet om behovet av att skydda barns integritet extra starkt. Med tanke på detta är funktioner och tjänster såsom riktad annonsering, plugins för sociala nätverk och insamling av data för att skapa användarprofiler inte tillgängligt för användare som är under 13. Bolaget tillåter inte heller de av våra tredjeparts-partners som utför för sådana tjänster att få tillgång till personligt identiferbar information från användare under 13.

Bolaget och dess partners samlar in information som inte kan kopplas till individer från alla användare, inklusive barn. Detta inbegriper, exempelvis, insamling av IP-baserad platsdata för att säkerställa att den levererade produkten, tjänsten eller funktionen följer tillämpbara lagar för respektive land och använder rätt lokalt språk.