Warunki Umowy licencyjnej użytkownika końcowego (“EULA”)

ENGLISH | ESPAÑOLEN FRANÇAIS | DEUTSCH | ITALIANONEDERLANDSPORTUGUÊSPOLSKI 汉语日本語SVENSKATÜRKÇEPУССКИЙROMÂNĂ

 

Data ostatniej aktualizacji 8 grudnia 2017 r.

Random Salad Games stara się zapewnić swoim użytkownikom warunki do miłej i przyjemnej gry. Jeżeli chcą Państwo zagrać w którąś z naszych gier lub przeglądać naszą witrynę, godzą się przestrzegać i być związanymi następującymi warunkami, które wraz z naszą polityką prywatności regulują kwestię relacji pomiędzy Random Salad Games i Państwem, w odniesieniu do naszych produktów i witryn.

Następujące warunki, wraz z Umową licencyjną użytkownika końcowego (“EULA”) stanowią umowę pomiędzy Państwem i Random Salad Games LLC oraz jej podmiotami powiązanymi (“Spółka”). Niniejsza EULA reguluje Państwa użytkowanie “Oprogramowania”, przez co rozumie się oprogramowanie dystrybuowane, publikowane lub w inny sposób udostępniane przez Spółkę lub podmioty z nią powiązane, m.in. gry mobilne, gry pobierane/instalowane na komputerach osobistych i gry do których dostęp uzyskuje się przy pomocy innych środków komunikacji online. Oprogramowanie obejmuje wszelkie aktualizacje i upgrady, a także materiały i dokumentację elektroniczną oraz online, a także wszelkie kopie takiego oprogramowania i materiałów. Przez określenie “Usługi” rozumie się wszystkie usługi świadczone przez Spółkę, m.in. usługi do których dostęp uzyskuje się poprzez gry mobilne za pośrednictwem przeglądarki lub innego środka komunikacji internetowej. Oprogramowanie i Usługi łącznie określa się mianem “Usług Spółki”.

OPROGRAMOWANIE JEST LICENCJONOWANE, A NIE SPRZEDAWANE. PAŃSTWA UŻYTKOWANIE OPROGRAMOWANIA (JAK WSKAZANO PONIŻEJ) PODLEGA WARUNKOM EULA. INSTALUJĄC, UŻYWAJĄC LUB UZYSKUJĄC DOSTĘP DO USŁUG SPÓŁKI NINIEJSZYM GODZĄ SIĘ PAŃSTWO NA WARUNKI NINIEJSZEJ EULA. WARUNKI NINIEJSZEJ EULA MOGĄ ULEC ZMIANIE W DOWOLNEJ CHWILI, BEZ WCZEŚNIEJSZEGO ZAPOWIEDZENIA. DALSZE KORZYSTANIE Z USŁUG SPÓŁKI BĘDZIE RÓWNOZNACZNE Z PAŃSTWA ZGODĄ NA ZMIANY W NINIEJSZEJ EULA. JEŻELI NIE GODZĄ SIĘ PAŃSTWO NA WARUNKI NINIEJSZEJ EULA, PROSIMY NIE INSTALOWAĆ, UŻYWAĆ ANI NIE KORZYSTAĆ Z USŁUG SPÓŁKI.

Prosimy szczegółowo zapoznać się z niniejszą EULA oraz z polityką prywatności. W przypadku pytań i informacji dotyczących niniejszej EULA prosimy skontaktować się z nami pisząc na adres  support@randomsaladgames.com.

Licencje

LICENCJA NA OPROGRAMOWANIE. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszej EULA, Spółka niniejszym udziela Państwu niewyłącznej, nieprzenoszalnej, niepodlegającej sublicencjonowaniu, ograniczonej licencji na używanie jednej kopii Oprogramowania na ich własny, osobisty i niekomercyjny użytek celem grania na pojedynczym komputerze lub urządzeniu do grania, chyba że wskazano inaczej. Prawa tu przyznane są uzależnione od przestrzegania przez Państwa postanowień EULA. Otrzymują Państwo licencję na niniejsze Oprogramowanie i niniejszym przyznają Państwo, że nie otrzymują tytułu do tego Oprogramowania ani własności, a niniejsza EULA nie może być traktowana jako sprzedaż jakichkolwiek praw do Oprogramowania.

LICENCJA NA USŁUGI. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszej EULA, Spółka niniejszym udziela Państwu niewyłącznej, nieprzenoszalnej, niepodlegającej sublicencjonowaniu, ograniczonej licencji na używanie świadczonych przez Spółkę Usług na ich własny, osobisty i niekomercyjny użytek w sposób dozwolony przez niniejszą EULA. Prawa tu przyznane są uzależnione od przestrzegania przez Państwa postanowień EULA.

OKRES LICENCJI. Okres obowiązywania Państwa licencji udzielonej na podstawie niniejszej EULA rozpoczyna się od dnia Państwa zgodny na niniejszą EULA i instalacji (lub innego użycia) Oprogramowania i/lub Usług. Okres obowiązywania licencji kończy się z dniem usunięcia przez Państwa Oprogramowania i/lu zaprzestania korzystania z Usług lub wypowiedzeniem niniejszej EULA, w zależności od tego które zdarzenie zajdzie najpierw. Państwa licencja wygasa natychmiast jeżeli naruszą któreś z warunków niniejszej EULA lub podejmą próbę obejścia zabezpieczeń technicznych stosowanych w związku z tym Oprogramowaniem i/lub Usługami. Spółka zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia w dowolnym czasie niniejszej EULA i/lub dowolnych Usług Spółki.

Własność

Spółka zachowuje wszystkie prawa, tytuły i interesy w Usługach Spółki i do nich, m.in. do wszystkich praw autorskich, znaków handlowych, tajemnic handlowych, nazw handlowych, praw własności, patentów, tytułów, kodów komputerowych, know how, animacji, motywów graficznych, postaci, imion postaci, fabuł, dialogów, mowy, ustawień, elementów graficznych, efektów dźwiękowych, muzyki, nagrań audio i praw moralnych, niezależnie czy powyższe zostały zarejestrowane i do ich wszystkich zastosowań. Usługi Spółki są chronione przez obowiązujące prawo i umowy międzynarodowe na całym świecie. Jeżeli nie jest to wyraźnie dozwolone przez obowiązujące przepisy, Usług Spółki nie wolno kopiować, powielać, reprodukować, ani dystrybuować w żaden sposób, w całości lub części, bez wcześniejszej pisemnej zgody Spółki. Wszystkie prawa, które nie są tu wyraźnie przyznane Użytkownikowi należą do Spółki.

Usługi osób trzecich

Usługi Spółki mogą wykorzystywać usługi świadczone przez osoby trzecie, które mogą obejmować m.in. linki do usług zewnętrznych na naszej witrynie internetowej, nagrywanie rozgrywek lub ich udostępnianie, usługi sieci społecznościowych, usługi rozgrywek na wielu graczy oraz przechowywanie najlepszych wyników. Usługi takie objęte są regulaminami świadczących je osób trzecich. Spółka nie odpowiada za działania lub zaniechania tych osób trzecich, z wyjątkiem sytuacji gdy jest to nakazane przez obowiązujące prawo. Prosimy uważnie zapoznać się z tymi regulaminami ponieważ stanowią umowę pomiędzy Państwem, a właściwym dostawcą usług będącym osobą trzecią.

Warunki ogólnej licencji

Korzystanie z jakichkolwiek usług Spółki jest równoznaczne ze zobowiązaniem się do powstrzymania od:

  1. Komercyjnego wykorzystywania Usług Spółki.
  2. Dystrybuowania, licencjonowania, sprzedawania, wynajmowania, wypożyczania, użyczania lub innego przenoszenia lub cesji Usług Spółki, ich kopi lub haseł bądź nazw użytkownika Usług Spółki, bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Spółki, jak wskazano w EULA.
  3. Publicznego udostępniania Usług Spółki lub udostępniania ich w sieci do użytku lub pobrania przez wielu użytkowników.
  4. Odtwarzania kodu źródłowego, dekompilacji, deasemblacji, tłumaczenia, przygotowywania dzieł pochodnych opartych na Usługach Spółki lub innego modyfikowania ich w całości lub części.
  5. Usuwania, maskowania lub oznaczeń praw autorskich, znaków handlowych lub innych oznaczeń praw własności, oznaczeń lub etykiet którymi opatrzone są Usługi Spółki.
  6. Fałszowania lub usuwania oznaczeń autorstwa, not prawnych lub innych oznaczeń pochodzenia źródła materiałów.
  7. Niewłaściwego przedstawiania źródła własności Usług Spółki.
  8. Przechwytywania, budowania baz danych lub innego tworzenia trwałych kopii treści przesyłanych przez Usługi Spółki lub wykorzystywania baz danych bądź informacji tworzonych przy wsparciu Usług Spółki.
  9. Zakłócania, przeciążania lub innego negatywnego oddziaływania na Usługi Spółki lub jakikolwiek serwer bądź komputer wykorzystywany do oferowania Usług Spółki lub innych działań, które mogą negatywnie wpłynąć na wrażenia użytkowników Usług Spółki.
  10. Wszczynania, wspierania lub udziału w atakach, m.in. z użyciem wirusów czy techniki rozproszonej odmowy dostępu, na Usługi Spółki lub innych prób zakłócenia Usług Spółki czy korzystania z nich przez osoby trzecie.

Usługi Spółki mogą pozwalać Państwu na wykorzystanie ich własnych treści m.in. zrzutów ekranu, klipów wideo, grafik lub projektów poziomów. Niniejszym przyznają Państwo Spółce wyłączne, wolne od tantiem, nieograniczone czasowo, nieodwołalne, w pełni przenoszalne i podlegające sublicencjonowaniu prawo o zasięgu globalnym do wykorzystywania ich wkładu w dowolny sposób, w tym m.in. prawo do reprodukcji, kopiowania, adaptacji, modyfikacji, wykonania, prezentacji, publikacji, emisji, transmisji i innych form upubliczniania w dowolny sposób dostępny współcześnie lub jeszcze nieistniejący, a także do dystrybucji Państwa wkładu bez dalszego zawiadomienia lub wynagrodzenia Państwa przez maksymalny czas ochrony praw własności intelektualnej lub przemysłowej wprowadzany na mocy obowiązujących przepisów prawa krajowego lub umów międzynarodowych.

Nie wolno Państwu wykorzystywać Usług Spółki do przesyłania linków do treści o charakterze obraźliwym, napastliwym, nienawistnym, grożącym, oszczerczym, spamu, potencjalnie obraźliwym, zawierających treści da dorosłych, nagość lub inne kontrowersyjne treści, zawierających dane osobowe innych osób lub treści kontrowersyjne ze względu na charakter rasistowski, seksualny, religijny, lub z innych względów wątpliwy bądź obraźliwy, a także treści mogących naruszać prawa autorskie, zachęcających do działania wbrew prawu lub do innych naruszeń prawa. Nie wolno Państwu wykorzystywać oszustw, tricków technicznych, modów, luk w oprogramowaniu lub innego niezatwierdzonego oprogramowania osób trzecich przeznaczonego do modyfikacji lub zakłócania działania Usług Spółki. Nie wolno wykorzystywać Usług Spółki do wyrządzania krzywdy innym lub szykanowania ich. Nie wolno też zakłócać Usług Spółki w sposób, który może negatywnie wpływać na zdolność innych do pełnego korzystania z Usług Spółki.

Rejestracja konta na potrzeby korzystania z Usług Spółki lub korzystanie z nich w inny sposób jest równoznaczne z oświadczeniem iż ukończyło się 13 lat. Użytkownicy w wieku od 13 do 17 lat oświadczają, że ich opiekun prawny zapoznał się z niniejszymi warunkami i wyraził na nie zgodę. Osobom, które nie ukończyły 13 roku życia nie wolno tworzyć konta, ani korzystać z Usług Spółki, należy też ograniczać korzystanie z nich przez osoby niepełnoletnie. Przyjmują Państwo pełną odpowiedzialność za korzystanie z Usług Spółki przez osoby niepełnoletnie.

Rozumieją Państwo i godzą się, że Usługi Spółki mogą być aktualizowane w dowolnej chwili i bez dodatkowego powiadamiania ich o tym, a także że Spółka może wymagać aktualizacji Usług Spółki.

Płatności i korzystanie z Dóbr Wirtualnych

Spółka może udzielić Państwu licencji na korzystanie z pewnych dóbr wirtualnych w obrębie Usług Spółki. Licencja na wirtualne dobra może być udzielona w zamian za opłatę w prawdziwej walucie lub bezpłatnie, odpowiednio do sytuacji. Licencja na wirtualne dobra może być udzielona w zamian za opłatę uiszczoną walutą wirtualną osób trzecich lub po aktywacji specjalnym kodem aktywacyjnym. Wszystkie dobra wirtualne są licencjonowane Państwu na podstawie ograniczonej, osobistej, nieprzenoszalnej licencji niepodlegającej sublicencjonowaniu, która może zostać odwołana i ograniczona jest do niekomercyjnego wykorzystania w obrębie Usług Spółki.

Prosimy pamiętać, że platności za licencje na dobra wirtualne lub wykupienie waluty wirtualnej osoby trzeciej zawsze ma charakter OSTATECZNY I NIEODWRACALNY. Prosimy pamiętać, że w razie zakupu wirtualnej waluty osoby trzeciej, w związku z dobrami wirtualnymi licencjonowanymi przez Usługi Spółki transakcje takie są regulowane umową pomiędzy Państwem, a właściwą osobą trzecią i Spółka nie jest stroną takiej transakcji, ani nie odpowiada za problemy, jakie mogą wyniknąć z transakcji lub wykorzystania owej waluty osoby trzeciej.

Spółka może zarządzać, regulować, kontrolować, modyfikować i eliminować dobra wirtualne, w dowolnej chwili i bez wcześniejszego powiadomienia. W razie skorzystania z tego prawa Spółka nie będzie odpowiadać wobec Państwa ani wobec osoby trzeciej. Potwierdzają Państwo, że nie posiadają prawa własności dóbr wirtualnych.

Z ZASTRZEŻENIEM OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW, PRZYZNAJĄ PAŃSTWO, ŻE SPÓŁKA NIE JEST ZOBOWIĄZANA DO ZWRÓCENIA IM ŚRODKÓW ZA WIRTUALNE DOBRA, ZAŚ PAŃSTWO NIE OTRZYMAJĄ PIENIĘDZY, ANI INNEJ REKOMPENSATY ZA NIEWYKORZYSTANE DOBRA WIRTUALNE, W RAZIE UTRATY LICENCJI NA PODSTAWIE NINIEJSZEJ EULA LUB Z INNYCH POWODÓW.

Brak gwarancji

Usługi Spółki są Państwu świadczone bez jakiejkolwiek gwarancji. Ani my sami, ani żadna osoba trzecia nie gwarantuje dokładności, terminowości, działania, kompletności, odpowiedniości, niezakłóconego użytkowania, pokupności, nienaruszania praw innych osób ani przydatności do jakiegoś celu jakichkolwiek Usług Spółki lub informacji bądź materiałów znalezionych, zbieranych lub oferowanych w ramach Usług Spółki. Przyznają Państwo iż rozumieją, że takie informacje i materiały mogą zawierać nieścisłości lub błędy i że wyraźnie wykluczamy odpowiedzialność z tytułu takich niedokładności lub błędów w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo. Spółka nie gwarantuje ciągłości dostępu i korzystania z Usług Spółki w każdym czasie i miejscu bądź że dostęp do nich będzie nieprzerwany, usterki będą naprawiane, a Usługi Spółki będą wolne od wirusów lub innych szkodliwych składników.

Niektóre jurysdykcje zabraniają wyłączenia niektórych gwarancji. Tak więc niektóre z tych wyłączeń mogą nie mieć zastosowania do Państwa.

Ograniczenie Odpowiedzialności

W ŻADNYM WYPADKU SPÓŁKA, JEJ PARTNERZY LUB WYKONAWCY NIE BĘDĄ ODPOWIADAĆ ZA SZKODY SPECJALNE, PRZYPADKOWE LUB NASTĘPCZE, WYNIKAJĄCE Z POSIADANIA, DOSTĘPU, UŻYWANIA LUB NIEPRAWIDŁOWEGO DZIAŁANIA USŁUG SPÓŁKI, W TYM M.IN. ZA SZKODY MAJĄTKOWE, UTRATĘ REPUTACJI, AWARIĘ BĄDŹ USTERKĘ KOMPUTERA LUB INNE SZKODY NIEMATERIALNE, A TAKŻE W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, SZKODY NA OSOBIE, SZKODY NA MIENIU, UTRACONE ZYSKI LUB ZA ODSZKODOWANIE KARNE NA PODSTAWIE DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZYCZYN LUB DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z NINIEJSZĄ EULA LUB OPROGRAMOWANIEM, NIEZALEŻNIE CZY WYNIKAJĄ ONE Z CZYNU ZABRONIONEGO (Z NIEDBALSTWEM WŁĄCZNIE), UMOWY, ODPOWIEDZIALNOŚCI NA ZASADZIE RYZYKA LUB INNEJ I CZY SPÓŁKA, JEJ PARTNERZY LUB WYKONAWCY ZOSTALI POWIADOMIENI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. NA POTRZEBY TEJ SEKCJI, LICENCJODAWCY, PARTNERZY I WYKONAWCY SĄ KORZYSTAJĄCYMI OSOBAMI TRZECIMI OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI, WSKAZANEGO W NINIEJSZYM DOKUMENCIE I MOGĄ EGZEKWOWAĆ WOBEC PAŃSTWA POSTANOWIENIA NINIEJSZEJ EULA.

PONIEWAŻ NIEKTÓRE STANY/KRAJE NIE POZWALAJĄ NA NIEKTÓRE OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI, WYMIENIONE OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI BĘDĄ MIAŁY ZASTOSOWANIE W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO OBOWIĄZUJĄCE W DANEJ JURYSDYKCJI. TE OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI NIE BĘDĄ MIAŁY ZASTOSOWANIA WYŁĄCZNIE W ZAKRESIE, W JAKIM POSZCZEGÓLNE POSTANOWIENIA OGRANICZAJĄCE ODPOWIEDZIALNOŚĆ SĄ ZAKAZANE PRZEZ PRZEPISY PAŃSTWOWE, STANOWE CZY LOKALNE, KTÓRYCH ZASTOSOWANIA NIE MOŻNA WYŁĄCZYĆ. NINIEJSZA EULA PRZYZNAJE PAŃSTWU PEWNE PRAWA, MOGĄ TEŻ PAŃSTWU PRZYSŁUGIWAĆ INNE PRAWA RÓŻNIĄCE SIĘ W ZALEŻNOŚCI OD JURYSDYKCJI.

W ŻADNYM PRZYPADKU ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPÓŁKI Z TYTUŁU SZKÓD NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ CENY FAKTYCZNIE UISZCZONEJ ZA USŁUGI SPÓŁKI.

Inne Warunki

ROZWIĄZANIE: Niniejsza EULA zostaje rozwiązana automatycznie, bez potrzeby dodatkowego wypowiedzenia, jeżeli nie będą Państwo przestrzegać jej postanowień lub jeżeli Spółka będzie podejrzewać, że nie przestrzegają Państwo niniejszej EULA. W takim wypadku będą Państwo zobowiązani do usunięcia wszystkich kopii Oprogramowania i jego części składowych, a także zaprzestania dostępu do Usług Spółki. Spółka nie będzie zobowiązana do pokrycia Państwu strat wynikłych z takiego rozwiązania.

ŚRODKI PRAWA SŁUSZNOŚCI: Niniejszym godzą się Państwo, że jeżeli postanowienia niniejszej EULA nie będą ściśle przestrzegane, wówczas Spółka poniesie nienaprawialną szkodę, w związku z czym godzą się Państwo iż Spółka będzie uprawniona bez obowiązku podania dodatkowych zabezpieczeń czy dowodu na poniesioną szkodę do stosownych środków prawa słuszności w odniesieniu do naruszonych przez Państwa postanowień niniejszej EULA dodatkowo do innych dostępnych środków.

ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI: Godzą się Państwo zwolnić z odpowiedzialności, chronić i zabezpieczyć Spółkę, jej partnerów, podmioty powiązane, wykonawców, członków, pracowników i przedstawicieli przed odpowiedzialnością z tytułu wszelkich szkód, strat i wydatków wynikających bezpośrednio lub pośrednio z: (i) Państwa działań i zaniechań związanych z korzystaniem z Usług Spółki, zgodnie z postanowieniami niniejszej EULA; lub (ii) naruszeniu przez Państwa niniejszej EULA.

POSTANOWIENIA RÓŻNE: Niniejsza EULA stanowi całość porozumienia pomiędzy stronami i zastępuje wszelkie wcześniejsze umowy i oświadczenia pomiędzy nimi. Spółka zastrzega sobie prawo, by zgodnie ze swoim uznaniem zmieniać, modyfikować lub usuwać części niniejszej EULA w drodze publikacji uaktualnionej treści EULA na witrynie Spółki. Kontynuacja korzystania z Usług Spółki będzie uznana za zgodę na takie zmiany. Jeżeli jakieś postanowienia niniejszej EULA zostaną uznane za niewykonalne z dowolnych przyczyn, postanowienia takie będą zmodyfikowane w najmniejszym zakresie koniecznym do osiągnięcia ich wykonalności, nie wpłynie to na ważność pozostałych postanowień.

PRAWO WŁAŚCIWE: Prawem właściwym dla niniejszej EULA będzie prawo stanu Waszyngton, z wyłączeniem postanowień o wyborze prawa. Godzą się Państwo, że wszelkie spory pomiędzy nimi a Spółką będą rozstrzygane wyłącznie przez sąd hrabstwa King w stanie Waszyngton. Godzą się Państwo, że właściwość osobową w razie wszelkich sporów związanych z niniejszą EULA, Usługami Spółki i Spółką będą miały sądy ww. hrabstwa.

ROZDZIELNOŚĆ: Godzą się Państwo, że jeżeli jakaś część niniejszej EULA zostanie uznana za nieegzekwowalną w całości lub części przez sąd właściwy, postanowienie takie będzie w tej jurysdykcji nieskuteczne wyłącznie w zakresie, w jakim stwierdzono nieważność lub nieegzekwowalność bez wpływu na ważność i wykonalność takiego postanowienia w innym zakresie lub w innych jurysdykcjach i bez wpływu na obowiązywanie pozostałych postanowień, które pozostaną w mocy.

CESJA: Spółce wolno dokonać cesji jej praw wynikających z niniejszej EULA na dowolną osobę lub jednostkę i w dowolnym czasie. Nie wolno Państwu dokonać cesji ani delegacji ich praw i obowiązków wynikających z niniejszej EULA bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki.